본문


 

00 Cơ sở xử lý nước thải của khu công nghiệp thông thường

Khách hàng Nhóm Dự án Công trình Nước Môi trường
Công suất xử lý 230.000㎥ / ngày
Thiết bị chính (phương pháp) Phương pháp BNR màng sinh học tầng sôi

 

Thành phố ** thiết bị xử lý nước thải khu công nghiệp

발주처 00 giờ
Công suất xử lý 6.400㎥ / ngày
Thiết bị chính (phương pháp) Phương pháp SBR xoáy

 

bãi xử lý nước thải

Khách hàng Văn phòng Cấp thoát nước
Công suất xử lý 80.000㎥ / ngày
Thiết bị chính (phương pháp) Phương pháp CSBR

 

00 Trung tâm quản lý môi trường (khu vực đốt phá)

Khách hàng Dự án Môi trường
Công suất xử lý 90㎥ / ngày
Thiết bị chính (phương pháp) Phương pháp nhiệt phân và nấu chảy tầng sôi